กฏหมายสำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560